A functional deficiency of TERA/VCP/p97 contributes to impaired DNA repair in multiple polyglutamine diseases. uri icon

authors

 • Fujita, Kyota
 • Shiwaku, Hiroki
 • Sone, Masaki
 • Yoshida, Chisato
 • Katsuno, Masahisa
 • Eishi, Yoshinobu
 • Murata, Miho
 • Taylor, J Paul
 • Wanker, Erich E
 • Kono, Kazuteru
 • Tashiro, Satoshi
 • Nakamura, Yoko
 • Sobue, Gen
 • Al La Spada, MD, PhD
 • Okazawa, Hitoshi
 • Oka, Tsutomu
 • Ito, Hikaru
 • Tamura, Takuya
 • Tagawa, Kazuhiko
 • Sasabe, Toshikazu
 • Katsuta, Asuka
 • Motoki, Kazumi

publication date

 • 2013