[Visual detection of H1 subtype and identification of N1, N2 subtype of avian influenza virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay]. uri icon

authors

 • Peng, Yi
 • Fan, Qing
 • Luo, Si-Si
 • Xie, Zhi-Xun
 • Zhou, Chen-Yu
 • Liu, Jia-Bo
 • Pang, Yao-Shan
 • Deng, Xian-Wen
 • Xie, Zhi-Qin
 • Xie, Li-Ji

publication date

 • January 1, 2013