A GPR174-CCL21 module imparts sexual dimorphism to humoral immunity. uri icon

authors

 • Zhao, Ruozhu
 • Zhou, Xuyu
 • Wang, Jianbin
 • Qi, Hai
 • Chen, Xin
 • Ma, Weiwei
 • Zhang, Jinyu
 • Zhong, Xiu
 • Yao, Jiacheng
 • Sun, Jiahui
 • Rubinfien, Julian

publication date

 • January 1, 2019

published in