Association of Long-Term Body Weight Variability With Dementia: A Prospective Study. uri icon

authors

 • Chen, Hui
 • Hofman, Albert
 • Ma, Yuan
 • Yuan, Changzheng
 • Zhou, Tianjing
 • Ji, John S
 • Huang, Liyan
 • Xu, Weili
 • Zuo, Guangmin
 • Lv, Xiaozhen
 • Zheng, Yan

publication date

 • January 1, 2022