Bioluminescence Imaging with Functional Amyloid Reservoirs in Alzheimer's Disease Models. uri icon

authors

 • Yang, Jing
 • Yang, Liuyue
 • Yin, Wei
 • Tanzi, Rudolph E
 • Shiqian Shen, MD
 • Ran, Chongzhao
 • Ding, Weihua
 • Zhu, Biyue
 • Zhen, Sherri
 • Kuang, Shi
 • Yang, Jun
 • Zhang, Can
 • Wang, Peng
 • Yang, Fan

publication date

 • January 1, 2023