A Photolabile Curcumin-Diazirine Analogue Enables Phototherapy with Physically and Molecularly Produced Light for Alzheimer's Disease Treatment. uri icon

authors

 • Kuang, Shi
 • Mondal, Prasenjit
 • Kumar, Mohanraja
 • Tanzi, Rudolph E
 • Zhang, Can
 • Chao, Hui
 • Ran, Chongzhao
 • Zhu, Biyue
 • Zhang, Jing
 • Yang, Fan
 • Wu, Bo
 • Ding, Weihua
 • Yang, Liuyue
 • Shiqian Shen, MD
 • Liang, Seven H

publication date

 • January 1, 2023