Microbiome signatures associated with clinical stages of gastric Cancer: whole metagenome shotgun sequencing study. uri icon

authors

 • Sohyun Jeong
 • Hu, Ping-Jen
 • Kao, Wei-Yu
 • Liu, Hsiang-Chin
 • Tsai, Ming-Ju
 • Liu, Cheng-Yuan
 • Chang, Chun-Chao
 • Wu, Deng-Chyang
 • Hsu, Yi-Hsiang
 • Liao, Yi-Tyng
 • Tsai, Min-Hsuan
 • Wang, Yao-Kuang
 • Wu, I-Chen
 • Liu, Chung-Jung
 • Wu, Ming-Shun
 • Chan, Tze-Sian
 • Chen, Ming-Yao

publication date

 • April 24, 2024